Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Sławomir Maciąg prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FALCON Sławomir Maciąg z siedzibą w Radomiu przy ul. 1905 Roku numer 21, 26-600 Radom, NIP: 717-153-77-91, REGON: 060-128-390.


2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania przedsiębiorstwa prowadzonego przez Sławomira Maciąga pod firmą FALCON, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.


3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy świadczenia usługi elektronicznej w postaci posiadania zarejestrowanego konta w sklepie internetowym administratora – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. jeśli robi Pani/Pan zakupy w sklepie internetowym administratora, to również w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. jeśli chce Pani/Pan otrzymać fakturę VAT, również w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 4. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sławomirze Maciągu prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FALCON,

 7. realizacji umów zawartych z kontrahentami Sławomira Maciąga prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą FALCON Sławomir Maciąg,

 8. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Sławomirem Maciągiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FALCON Sławomir Maciąg przetwarzają dane osobowe, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, obsługującym systemy rejestracji, zwrotów i reklamacji, operatorom pocztowym, firmom kurierskim,


6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 


8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Sławomira Maciąga prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FALCON Sławomir Maciąg Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych w związku z rejestracją w sklepie internetowym i zawieraną umową sprzedaży jest dobrowolne lecz bez podania danych osobowych nie jest możliwa rejestracja i zakup towarów.


12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Polityka plików cookies

Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies

Polityka plików cookies

Polityka Plików Cookies jest uzupełnieniem Polityki Bezpieczeństwa i zawiera niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osób odwiedzających Serwis prowadzony przez Administratora w związku z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem plików Cookies oraz podobnych technologii. Niniejszy dokument określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sławomira Maciąga prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FALCON Sławomir Maciąg z siedzibą w Radomiu przy ul. 1905 Roku nr 21, 26-600 Radom, NIP: 717-153-77-91, REGON: 060-128-390

1. Definicje

Administrator – Sławomir Maciąg prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FALCON Sławomir Maciąg z siedzibą w Radomiu przy ul. 1905 Roku nr 21, 26-600 Radom, NIP: 717-153-77-91, REGON: 060-128-390 który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach www.falconsklep.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Konfiguracji serwisu

 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 • Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 • Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

 • Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

 • Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 • Pliki Cookies, które odpowiadają za prawidłowe zliczanie produktów dodawanych do koszyka, transferowanie zamówień oraz liczenie sumy kosztu produktów zgromadzonych w koszyku zakupowym.

 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 • Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

 • Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 • JSESSIONID – Zapamiętuje identyfikator sesji oraz rzeczy, które użytkownik wykonuje w trakcie trwania sesji, takie jak filtry.

 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 • Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • Google Analytics 360.

 • Świadczenia usług reklamowych

 • Dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich; Prudsys Reco Engine:ireus_uid, ireus_ocl, Sociomantic (retargeting) _sonar, sonar-expires.

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Analytics 360 [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] Hotjar,

 • Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

– Criteo

– Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA], plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

4. Możliwości określenia warunków przechowywania

lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Niedokonanie zmian w ustawieniach w zakresie zarządzania pilikami Cookies spowoduje, iż pliki te będą umieszczane w sposób automatyczny na urządzeniu Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików Cookies i korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików Cookies na zasadach opisanych w nin. dokumencie.

5. Przetwarzanie danych zgromadzonych

za pośrednictwem Plików Cookies oraz podobnych technologii

Niezależnie od danych osobowych Użytkowników gromadzonych przez Administratora w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez niego za pośrednictwem Serwisu, a to np.: adresu e-mail w ramach usługi świadczenia newslettera, których szczegółowe zasady przetwarzania zostały określone w Polityce Bezpieczeństwa, Administrator gromadzi dane dotyczące powiązań Użytkowników z Serwisem. W oparciu o te dane nie jest możliwa identyfikacja Użytkownika. Do takich danych zalicza się m.in.: informacje nt. urządzenia i logowania, a to: data, czas wizyty, nr IP urządzenia, z jakiej witryny internetowej Użytkownik trafił do Serwisu, dane o lokalizacji. Takie działania w postaci analizy zachowań Użytkowników mają na celu dopasowanie Serwisu do ich potrzeb.

5.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane Użytkowników dotyczące ich powiązań z Serwisem (niezależnie od innych danych podanych w zw. z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora) przetwarzane są w następujących celach:

 • Analityczne pozwalające na prowadzenie pomiarów oraz ulepszenie zawartości Serwisu;

 • Dopasowania ustawień oraz zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika;

 • Dobór treści reklamowych do indywidualnych preferencji Użytkownika;

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadkach określonych powyżej w lit. a)-d) jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Interes Administratora polega na dostarczaniu spersonalizowanych treści marketingowych, zapewnieniu właściwego funkcjonowania Serwisu oraz jego rozbudowie i ulepszaniu.

 • Podmioty trzecie (określone powyżej w nin. dokumencie) mogą mieć dostęp do Serwisu Administratora w celu zamieszczania na nim swoich narzędzi pozwalających na analizę aktywności Użytkownika w Internecie, w celu prezentowania treści reklamowych dopasowanych do indywidualnych zainteresowań i preferencji. Odbywa się to przy pomocy zautomatyzowanego porównania zainteresowań i preferencji konkretnego Użytkownika z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie).

 • W powyższych przypadkach podmioty trzecie, niezależnie od Administratora, mogą być administratorami danych osobowych Użytkowników.

5.2. Udostępnianie danych

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Dane mogą być przekazane organom publicznym oraz innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla ochrony praw innych podmiotów, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

5.3. Okres przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane Użytkowników przez czas jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez dłuższy okres, jeśli wynika to z przepisów prawa lub jest to niezbędne dla dochodzenia praw lub obrony roszczeń.

W sytuacjach, gdy dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora, do momentu wniesienia sprzeciwu uzasadnionego przez szczególną sytuację, w której znalazł się Użytkownik.

5.4. Przekazanie danych do państw trzecich

Część usługobiorców, z których usług korzysta Administrator może przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników mogą być przekazane do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

5.5. Profilowanie

Dane Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie będzie to jednak wywoływać żadnych skutków prawnych ani wpływać w podobny sposób na sytuację Użytkownika.

Profilowanie, jak już wskazano wyżej będzie polegało na przetwarzaniu danych Użytkownika zw. z jego aktywnością w Serwisie i ich analizę po to, aby dokonać prognozy osobistych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

5.6. Prawa Użytkowników w zw. z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator nie jest w stanie, w oparciu o same dane zgromadzone w ramach plików cookies, zidentyfikować Użytkownika dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie aktywują się wobec takich Użytkowników uprawnienia określone w art. 15-20 RODO, chyba, że przekażą dodatkowe dane w celu wykonania praw przysługujących na mocy w/w przepisów lub korzystają jednocześnie z usług Administratora zgodnie z jego Regulaminem (konto, zakupy, newsletter, formularz kontaktowy). Natomiast prawo do wniesienia sprzeciwu realizuje się poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki (blokada plików cookies).

W takich przypadkach Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;

 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;

 • prawo usunięcia danych osobowych;

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania  danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 • w zakresie, w jakim  dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje  również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.